זכות העובדים לדעת

קרא את  חוזה אישי לא מה שחשבת" מסמך מידע על זכיותיהם ומצבם התעסוקתי של עובדי החוזים האישיים במגזר הציבורי יוני- 2018.

קרא את  סיכום דיון  בנושא פיתוח כלי הנעה מוטיבציוניים – תגמול ותמרוץ עובדים.
             כנס סמנכ"לים מיום 22.2.12

קרא את  סיכום דיון  בנושא פיתוח כלי הנעה מוטיבציוניים – תגמול ותמרוץ עובדים

             מפגש שני מתאריך 7.3.2012

קרא את  תכנית פיתוח כלי הנעה מוטיבציוניים – תגמול ותמרוץ עובדים

             מפגש מס' 3 בתאריך  29.3.2012

קרא את  צוות משימה לגיבוש עקרונות לדרישות השכלה לתפקידים בשירות המדינה
             סיכום ישיבה מס' 2, מיום 18 באפריל 2012

קרא את  תמצית עקרונות קביעת רמות וסוגי השכלה הנדרשים לשירות המדינה

קרא את  בחינת נחיצות להאצלת סמכויות ושינוי בממשקי העבודה
             בין נציבות שירות המדינה ליחידות הסמך ולמשרדי הממשלה

קרא את  פורום לסמנכ"לים בכירים למינהל ולמשאבי אנוש במשרדי הממשלה
             וביחידות הסמך ולמנהלים אדמיניסטרטיביים בבתי החולים הממשלתיים

קרא את  סיכום ישיבה מיום 15.03.2012 בנושא: קבוצת משימה גמישות ניהולית

קרא את  סיכום ישיבה שהתקיימה ביום 19.4.12 בנושא גמישות ניהולית

קרא את  צוות לבחינת שינוי בממשקי העבודה בין נציבות שירות המדינה
              למשרדי הממשלה ויחידות הסמך
 

 
חוזרים בנושא זכויות העובדים

גמול השתלמות -

קרא את  כללים לאישור גמול השתלמות לעובדים לא אקדמאים המועסקים בחוזה 87 או 587 


קידום עובדים -

קרא את  עדכון הקריטריונים לקבלת חוזה כלכלנים

 קרא את  הענקת דרגות אישיות לעובדים המועסקים בחוזה שכר כולל בהתאם לתקנה 1 (3)
               לחוק שירות המדינה (מינויים) התש"ך - 1960 

 

פנסיה -

 קרא את  הפרשה לקופת גמל בגין החזר הוצאות

קרא את פדיון ימי מחלה לעובדי חוזים


שכר - 

קרא את  עדכון שכר לשנת 2023 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה + נספח 

קרא את  עדכון שכר לשנת 2020 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה

קרא את דוח הממונה על השכר משרדי ממשלה 2015

קרא את עדכון שכר לשנת 2014 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה

קרא את עדכון שכר לשנת 2013 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה

קרא את עדכון שכר לשנת 2012 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה

קרא את עדכון שכר לשנת 2011 לעובדים המועסקים בחוזים אישיים בשירות המדינה


תנאי העסקה -

קרא את הנחיית נציב שירות המדינה אוגוסט 2019 : מדיניות העסקה בחוזים מיוחדים בשירות המדינה

קרא את שינוי מתכונת העסקה בחוזים בשכר גלובאלי בשירות המדינה

קרא את  זכויות הורות לעובד

קרא את  תשלום תוספת מעונות לעובדות המועסקות בחוזים מיוחדים