תקנון סניפי עמותת אחדות

הורד תקנון מקורי

 מבוא

1. תקנון סניפי עמותת אחדות (להלן:"התקנון") מסכם את עיקרי סמכויותיהם ודרכי פעולתם של ועדי הסניפים של עמותת אחדות במקומות עבודה, את נוהל הבחירות של ועדי הסניפים ואת נוהל הבחירות לאסיפת הנציגים של אחדות, הכל בכפוף לאמור  בתקנון העמותה.

2. בכל עניין שלא הוסדר בתקנון זה יפעלו בהתאם לקבוע בתקנון העמותה כפי שיהיה מעת לעת, בשינויים המחויבים, ובהעדר קביעה כאמור יקבע במקומו ועד העמותה.


הגדרות ופרשנות:

1. "בחירות רובניות" 
 פירושו: שיטת בחירות לפיה העובד בוחר בנציגיו במישרין ואישית.
2. "עובד"
פירושו: עובד ועובדת במקום עבודה, שהעסקתם מוסדרת באמצעות חוזה עבודה, המכונה "חוזה אישי".
3. "בוחר"
פירושו: עובד ששמו כלול ברשימת הבוחרים.
4. "העמותה"
פירושו: "אחדות" - ארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי, עמותה מספר 58-0539864.
(יקרא להלן גם "הארגון")
5. "אסיפת הנציגים"
פירושו: אסיפת הנציגים  היא האסיפה הכללית של העמותה כולה.
6.    "סניף"
      פירושו: מקום עבודה בו עובדים חברי העמותה שהוכרז על ידי ועד העמותה כסניף.
7. "ועד סניף"
       פירושו: קבוצת עובדים שיבחרו ע"י כלל העובדים במקום עבודה לשמש כנציגות 
       המוסמכת של העובדים במקום עבודה.
8. "מועמד"
       פירושו: עובד הרשום כחבר הארגון והוצע לועד החדש.
9. "יו"ר העמותה"
      פירושו: יו"ר ארגון  "אחדות"
10. "תקנון סניפים"
       פירושו:  תקנון הסניפים של ארגון  "אחדות".
11. "היום הקובע"
       פירושו : היום שנקבע לפרסום רשימת בעלי זכות הבחירה לועדי הסניפים עפ"י תקנון 
       זה.
12. "ועד העמותה"
פירושו: קבוצת עובדים שנבחרה לשמש כנציגות המוסמכת של העמותה לכל צורך ועניין.
13. האמור בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך, אם אין בעניין הנדון או בהקשרו דבר שאינו מתיישב עם האמור.

 

פרק 1 - שיטת הבחירות

1. כלל העובדים במקום עבודה (מפעל או מוסד) העומדים  בתנאי סעיף 4.1 לתקנון העמותה, בוחרים את ועד הסניף.

2. הבחירות לועדי סניפים במקומות עבודה תיערכנה לפי השיטה הרובנית הקיימת, לפיה העובד בוחר בנציגיו  בבחירות אישיות, ישירות וחשאיות.

3. 
3.1 הבחירות לועד סניף תיערכנה בפיקוח ועד עמותת  "אחדות" או ועדת הבחירות או ועדת הביקורת של העמותה.

3.2 מזכיר העמותה, יאשר בכתב את תוצאות הבחירות.

3.3 במקומות עבודה בהם יש ועדי סניפים ובנוסף יש לבחור נציגים לאסיפת הנציגים, יבחרו העובדים את נציגיהם לאסיפת הנציגים  באחת משתי הדרכים הבאות:

3.3.1 כאשר כל העובדים בסניף הינם חברים בעמותה - חברי ועד הסניף שנבחרו בכל סניף יכהנו כנציגי הסניף באסיפת הנציגים.
3.3.2 כאשר בסניף ישנם עובדים שאינם חברי העמותה - העובדים בסניף יבחרו בשני פתקים נפרדים, פתק אחד לחברי ועד הסניף ופתק שני לנציגים לאסיפת הנציגים. הזכות לבחור נציגים לאסיפת הנציגים ניתנת רק לחברי העמותה ובכפוף לאמור בפרק 2 לתקנון זה.
3.3.3 כל סניף ישלח נציגים לאסיפת הנציגים לפי מפתח של נציג לכל 25 חברים בעמותה שהם גם חברים בסניף.
3.3.4 כל סניף ישלח נציגים לאסיפת הנציגים לפי מפתח של נציג אחד לכל 50 עובדים  אשר אינם חברים בעמותה והם חברים בסניף.
3.3.5 סניף אשר חברים בו בין 20 ל- 50 עובדים ישלח נציג אחד לאסיפת הנציגים.


בכפוף לאמור בסעיפים 6 ו 7 לתקנון העמותה  עובד יוכל להגיש מועמדות לועד סניף או לנציגות באסיפת הנציגים  או לשתיהן.

 

פרק 2 - הזכות  לבחור ולהיבחר

1. הזכות לבחור לועד הסניף היא לכל עובד העומד בתנאי סעיף 4.1 לתקנון העמותה המועסק בשליש מישרה לפחות ואשר השלים שלושה חודשים של עבודה עד למועד הקובע.

2. הזכות להיבחר או לבחור נציגים לאסיפת הנציגים היא לעובד העומד בתנאי סעיף 4.1 לתקנון העמותה המועסק בהיקף של חצי מישרה לפחות ואשר במועד הקובע הוא בעל ותק של שנה במקום העבודה בו נערכות הבחירות והינו חבר עמותה בעל ותק של שלושה חודשים לפחות במועד הקובע.

3. תקופת הכהונה של חברי אסיפת הנציגים תהיה שלוש (3) שנים, מעת בחירתם או עד החלפתם בידי הסניפים (המוקדם מבין השניים).  חבר אסיפת הנציגים יוצא יוכל להיבחר כחבר אסיפת הנציגים חדש.

4. לא יכהן כחבר אסיפת הנציגים:
4.1 מי שאינו חבר העמותה.
4.2 מי שמשרת את העמותה בשכר.

5. חבר אסיפת הנציגים יחדל לכהן בתפקידו באחד מהמקרים הבאים:
5.1 התפטר מתפקידו על ידי הודעה בכתב לוועד הארצי.
5.2 הועבר מתפקידו בהחלטה של הסניף שבחר בו.
5.3 חדל להיות חבר העמותה.
5.4 הורשע בעבירה שיש עימה קלון.
5.5 חדל להתקיים בו תנאי הכשירות לכהן כחבר אסיפת הנציגים כאמור בס"'ק 4 לעיל.
 
6. נתפנה מקומו של חבר אסיפת הנציגים, ימונה במקומו מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות לאחר נציגי הסניף  ובלבד שעומד בתנאי הכשירות כאמור.

7. חבר אסיפת הנציגים שנבצר ממנו למלא את תפקידו, ימלא את תפקידו מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר כאמור לעיל, עד אשר ישוב הוא למלא את תפקידו. מינוי כזה יוכל להיות לכינוס אסיפת הנציגים אחת בלבד, ובלבד שהתקבלה על כך הודעה מוקדמת בכתב לפני קיום האסיפה.

8.  הזכות להיבחר לועד סניף כפופה לסייגים הקבועים בפרק 2 בסעיף 4  לתקנון זה.
 
9. עובדים המועסקים במקום עבודה בתפקידים הנזכרים ברשימה דלהלן - לא יוכלו לכהן כחברים בועד סניף של העמותה :
9.1 מנכ"ל, משנה למנכ"ל, סמנכ"ל. 
9.2 עובד בחל"ת מעל 3 חודשים. הוראה זו לא תחול על עובדת בחופשת לידה/אימוץ.
9.3 עובד בתקופת השעיה מעבודתו.
9.4 עובד שמייצג את הנהלת מקום העבודה במו"מ עם נציגות העובדים. או עובד שבין תפקידו לבין חברותו בועד יש ניגוד עניינים. מחלוקת בשאלת קיום ניגוד האינטרסים תובא להכרעת יו"ר העמותה או מי מטעמו.
9.5 קרובי משפחה לא יכהנו יחדיו בו זמנית כחברים בוועד סניף.
9.6 מי שהורשע בפלילים בעבירה שיש עמה קלון, וכן מי שהורשע בעבירה על פי חוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח – 1998 כל עוד לא חלפו מיום סיום ריצוי גזר הדין שתי קדנציות ולא פחות משש שנים.

 

פרק 3 -  חברי הועד, משך הכהונה והפסקת חברות

1. חבר ועד סניף שהוטל עליו לעסוק באחד או יותר מהתפקידים הנזכרים בפרק  2 סעיף 4 דלעיל,  נפסקת חברותו בועד הסניף, והכל לפי העניין, לפני התחלת עיסוקו .

2. קבוצת עובדים המונה לא פחות מ- 5 אנשים זכאים להציע מועמדים.

3. מספר חברי ועד הסניף יהיה שלושה או חמישה ויהיה טעון אישור ועד העמותה . במקרים בהם יש פחות משלושה מועמדים, רשאי ועד העמותה , לאשר כי בוועד יכהן רק נציג אחד.

4. התפטר חבר הועד או עזב את מקום העבודה , או שאינו עומד יותר בתנאי הכשירות של סעיף 4.1 לתקנון העמותה, או שנבצר ממנו להמשיך ולמלא את תפקידו, או שהורחק מתפקידו בשל האמור בסעיף 7.9 לתקנון העמותה - נכנס במקומו המועמד הבא, וכן הלאה.  לא היה מועמד נוסף, יתקיימו בחירות לצורך בחירת הנציג שיחליפו. 

5. קיום הועד, סמכויותיו ותוקף פעולותיו לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בו או מחמת ליקוי בבחירתו או בהמשך כהונתו.

 

פרק 4-  מועד הבחירות

1. הבחירות לועד הסניף תתקיימנה לפחות אחת ל- 3 שנים, ותיערכנה במועד שיקבע על ידי ועד העמותה. ועד העמותה יהא רשאי להסמיך, את ועדת הבחירות או ועדת הביקורת , לקבוע את המועדים כאמור.
 
2. יו"ר העמותה ו\או הועדות המוסמכות לקבוע מועד לבחירות לועד סניף, יהיו רשאים לדחות או להקדים את מועד הבחירות לועד הסניף לתקופה שלא תעלה על שלושה חודשים.

3. יו"ר העמותה רשאי לדחות או להקדים את מועד הבחירות לועד הסניף לתקופה שבין שלושה לשישה חודשים נוספים.

4. במידה וועד הסניף יסיים את תפקידו, מכל סיבה שהיא,  לפני תום תקופת הכהונה הקבועה בתקנון, בחירות חדשות לועד הסניף יתקיימו בתוך פרק זמן של שלושה חודשים מיום סיום הכהונה, זאת בכפוף לנאמר בסעיפים 1-3 לפרק זה.

 

פרק 5- ביצוע  הבחירות

1. על ביצוע הבחירות לועד סניף ואישורן ממונה ועד העמותה ו/או ועדת הבחירות ו/או ועדת הביקורת והודעה על קיומן ותוצאותיהן תינתן למעסיק.

2. ועד העמותה יהא רשאי להסמיך, נושא תפקיד בעמותה- דהיינו חבר בועד העמותה, מזכיר או גזבר העמותה או חבר בועדת הבחירות או חבר בועדת הביקורת בעמותה, להיות ממונים על ביצוע הבחירות ועל הודעה על  תוצאותיהן כאמור.

3. ממונה על ביצוע בחירות בסניף, לא יהיה חבר הסניף בו מתקיימות הבחירות.

 

פרק  6 -  ועדת הבחירות

1. ועדת הבחירות היא הגוף המוסמך להכנת הבחירות ולביצוען בהתאם להוראות תקנון זה.

2. ועדת הבחירות תמנה מספר בלתי זוגי של נציגים שיהיו בין שלושה לתשעה נציגים. הנציגים יבחרו באסיפת בחירות כללית של כל העובדים העומדים בתנאי סעיף 4.1 לתקנון העמותה באותו מקום עבודה. אסיפה זו תקבע גם את סדרי הבחירות ואת מספר הנציגים בועדת הבחירות. הודעה בדבר קיומה של אסיפת בחירות תשלח בדואר אלקטרוני לכל העובדים 7 ימים לפני קיומה או תפורסם במקומות בולטים במקום העבודה.

3. במקומות עבודה בהם אחדות אינו ארגון עובדים יציג, רשאי ועד העמותה  לקבוע כי באותו מקום עבודה יתקיימו בחירות אלקטרוניות (כמפורט בפרק 11 להלן) בלבד. קבע ועד העמותה כי יתקיימו בחירות אלקטרוניות ימנה ועד העמותה ועדת בחירות אשר תמנה 3 חברים  שלפחות שניים מהם אינם חברים באותו הסניף. הודעה על מינוי ועדת הבחירות תשלח לכלל העובדים בדואר אלקטרוני. ועדת הבחירות תשמש גם כוועדת הקלפי.

4. במקום עבודה שבו נערכות בחירות לראשונה, תכונס האסיפה ע"י יו"ר העמותה או מי מטעמו. במקומות עבודה אחרים תכונס האסיפה ע"י יו"ר ועד הסניף היוצא באישור יו"ר העמותה. לא זימן יו"ר הוועד אסיפת עובדים כאמור, תזומן האסיפה ע"י יו"ר העמותה או מי מטעמו, לא יאוחר מהיום השביעי בו היה על היו"ר לכנס אסיפה כאמור.

5. את המועמדים לועדת הבחירות זכאי להציע כל עובד שזכאי לבחור לועד הסניף והוא משתתף באסיפת הבחירות של הסניף. ועדת הבחירות תיבחר בהצבעה ע"י הרמת ידיים, אך עפ"י דרישה של 10% ממספר משתתפי האסיפה, יקוימו בחירות חשאיות.

6. כל עובד חבר עמותה במקום העבודה, שאינו חבר בועד הסניף היוצא ואיננו מועמד בבחירות לועד העומד להיבחר, זכאי להיבחר כחבר ועדת הבחירות.

7. בסמוך להיבחרה, בוחרת ועדת הבחירות מתוכה יו"ר ועדת בחירות.

8. יו"ר ועד עובדי הסניף היוצא ימסור דו"ח בכתב לממונה על ביצוע הבחירות בסניף, על הרכב ועדת הבחירות.

9. קיום ועדת הבחירות, סמכויותיה ותוקף פעולותיה לא יפגעו מחמת שנתפנה מקומו של חבר בה או מחמת ליקוי בבחירתו או בהמשך כהונתו והוא הדין בוועדת קלפי.


פרק  7 - סדר הנוהל של ועדת הבחירות, לוח הפרסומים וסדריהם

1. ועדת הבחירות בוחרת מתוכה יו"ר ופותחת פנקס פרוטוקולים לישיבותיה.

2. יו"ר ועדת הבחירות יכנס את ועדת הבחירות לישיבתה הראשונה לא יאוחר מ–10 ימים מיום בחירתה.

3. ועדת הבחירות תחל כבר בישיבתה הראשונה בהכנת  רשימת בעלי זכות בחירה. הרשימה תפורסם בחתימת יו"ר הועדה במקומות בולטים, לפי היקפו של מקום העבודה, לא יאוחר מ–10 ימים ממועד כינוסה של ועדת הבחירות לישיבתה הראשונה.

4. יחד עם פרסום רשימת הבוחרים תפרסם ועדת הבחירות הודעה בה מצויין כי כל עובד המועסק בחוזה אישי העומד בתנאי סעיף 4.1 לתקנון העמותה, מועסק בהיקף של חצי מישרה לפחות ובמועד הקובע הוא: בעל ותק של שנה במקום העבודה בו נערכות הבחירות והינו חבר עמותה בעל ותק של שלושה חודשים לפחות  זכאי להיבחר לועד הסניף.

5. כאשר בנוסף לבחירות לועד הסניף יש לבחור נציגים לאסיפת הנציגים, תפרסם ועדת הבחירות הודעה בדבר בחירות אלו ואת נוהל הבחירות בשני פתקים כמפורט בפרק 1 לעיל.

6. ועדת הבחירות תבדוק את הצעות המועמדים שיוגשו לה ותדחה מועמדים שאינם רשאים להיבחר עפ"י עקרונות והוראות תקנון זה והוראות תקנון העמותה. להצעת המועמד תצורפנה חתימות של לפחות 5 עובדים בעלי זכות בחירה והצהרה חתומה בידו בה הוא מביע את הסכמתו להיות מועמד לועד סניף העמותה במקום העבודה.

7. ועדת הבחירות תודיע בהודעה אישית לכל מועמד על החלטתה בדבר מועמדתו. פרסום רשימת המועמדים שאושרו ע"י ועדת הבחירות, דינו כאילו נמסרה הודעה אישית, כאמור.

8. רשימת המועמדים המוצעת כשהיא ערוכה לפי סדר א' ב' וחתומה ע"י יו"ר הוועדה תפורסם על ידי ועדת הבחירות עשרה ימים לפני יום הבחירות ובשולי רשימה זו תהיה הודעה כי מועמד המסרב להופיע ברשימה המועמדים, חייב להודיע בכתב לועדת הבחירות על הסתלקותו תוך שלושה ימים  בלבד לאחר פרסומה.

9. ההודעות בקשר לענייני בחירות יפורסמו במקומות בולטים במקום העבודה או לחילופין ישלחו בדואר אלקטרוני לבעלי זכות הבחירה במקום העבודה.

10. ועדת הבחירות תפרסם הודעה הקובעת כי כל עובד יהיה רשאי לבחור רק עם הצגת תעודה מזהה בה מופיעה תמונתו ומספר זהותו - תעודת עובד הנושאת את תמונתו, או תעודה מזהה אחרת כאמור כפי שתקבע ועדת הבחירות.

11. בבחירות אלקטרוניות ניתן יהיה להצביע רק במידה ולכתב ההצבעה צרף העובד צילום של תעודה מזהה בה מופיעה תמונתו ומספר זהותו – תעודת זהות, רישיון נהיגה בתוקף או תעודת עובד.

 
פרק 8 - ערעורים

1. לא יאוחר מחמישה ימים מיום פרסום רשימת בעלי זכות הבחירה ו/או רשימת המועמדים, הכל לפי העניין - רשאי עובד אשר שמו לא נכלל ברשימות אלה, לערער , לפני ועדת הבחירות, והיא  תברר ותחליט בדבר בתוך יומיים ממועד הגשת הערעור.

2. ערעור על החלטת ועדת הבחירות לפי סעיף 1 יוגש בפני ועדת הביקורת של העמותה בתוך שלושה ימים ממועד ההחלטה ופסיקת ועדת הביקורת היא סופית.

3. ביתר העניינים הנוגעים לבחירות יובא הערעור בפני ועדת הביקורת הנ"ל לא יאוחר מ-3 ימים לפני יום הבחירות ופסיקת הועדה היא סופית.

4. ערעור על תוצאות בחירות או עניינים הנוגעים ליום הבחירות לפי תקנון זה יוגשו ללא דיחוי, ולא יאוחר מחודשיים, לועדת הביקורת.

5. כל החלטה של יו"ר העמותה או הממונה על הבחירות בסניף, שהתקבלה בהתאם לסמכותם על פי תקנון זה, ניתנת לערעור בפני ועדת הביקורת של העמותה.

פרק 9 - סדרי הקלפי

1. ועדת קלפי תהיה בת 3 חברים. ועדת הבחירות תמנה ועדת קלפי ויו"ר ועדת קלפי מקרב רשימת הבוחרים. כחבר ועדת קלפי לא יתמנה חבר בוועד הסניף היוצא ולא יתמנה מי שהוא מועמד בבחירות המיועדות. אין מניעה כי ועדת הבחירות תבחר מתוכה את ועדת הקלפי.

2. במקומות עבודה שבהם פיזור גיאוגרפי - רשאית ועדת הבחירות להורות על פתיחת מספר קלפיות ולמנות ועדות קלפי נוספות.

3. לא יאוחר מעשרה ימים לפני המועד שנקבע לקיום הבחירות יפורסמו מקום או מקומות הקלפי. החליטה ועדת הבחירות על קלפיות נוספות במקומות עבודה שבהם נקודות עבודה אחדות, יפורסם הדבר, וכן שעות ההצבעה בהן.

4. ועדת הקלפי תנהל פרוטוקול של הבחירות, בו ירשמו תוצאות ההצבעה, שעת התחלה וגמר, מספר מעטפות ההצבעה שקיבלה לידיה והנשאר בידיה לאחר ההצבעה, מספר המצביעים וכן כל ערעור של חברי ועדת הקלפי או כל דבר אחר בלתי רגיל שקרה בשעת ההצבעה.

5. הקלפי תיפתח ותיסגר, בהתאם להודעת ועדת הבחירות על מועדי הפתיחה והסגירה; ההצבעה תימשך גם לאחר המועד שנקבע כל עוד נמשך התור.
הספיקו כל בעלי זכות הבחירה להצביע לפני השעה היעודה לסגירת הקלפי, תיסגר הקלפי קודם לכן.

6. במקומות בהם יש יותר מקלפי אחת- מעבירות ועדות הקלפי את הקלפיות וכל החומר הנוגע למהלך ההצבעה לידי ועדת הבחירות לשם מניין קולות.

7.   משך קיום הבחירות יקבע ע"י ועדת הבחירות אך לא יפחת משעתיים.

8.  ביום הבחירות בקלפי המרכזית בסניף ינכח אחד מהבאים: יו"ר העמותה, מזכיר העמותה, גזבר או חבר ועד אחר, אחד מחברי ועדת הבחירות של העמותה או אחד מחברי ועדת הביקורת והכל שהנ"ל אינו חבר בסניף בו מתבצעות הבחירות.

 

 פרק 10 - יום בחירות

1. תובטח חשאיות הבחירות על ידי ועדת הבחירות. ייקבע מקום מיוחד בו אין גישה לאנשים, פרט לבוחר  עצמו.

2. הבחירות תערכנה במשך יום אחד ובלבד שאינו יום בו נופל יום בחירה או יום בו מתקיימת פעילות מאורגנת אחרת שתמנע מהבוחרים להגיע למקום העבודה.

3. רשימת המועמדים, הערוכה לפי סדר א"ב והחתומה בחותמת של ועדת הבחירות (בגודל, הדפס, צבע וסוג נייר אחידים) בה רשאים להשתמש המצביעים, היא אחת ויחידה.

4.  על ועדת הבחירות לוודא שלפני פתיחת הקלפי יעמדו לרשות המצביעים מספר מספיק של טופסי רשימת המועמדים (לפחות 10% יותר מאשר מספר המצביעים) מלבד טופס רשימת המועמדים שחולק לפני כן (לכל היותר יומיים לפני הבחירות) למבקשים מבין ציבור המצביעים.

5. על הבוחר לסמן את המועמדים הרצויים לו ולא יותר ממספר הנציגים שנקבע כי יכהנו כחברי ועד, ולסמן את שמו של כל מועמד בהתאם לקביעת ועדת הבחירות. סימן הבוחר בטופס ההצבעה מספר מועמדים העולה על מספר הנציגים שנקבע כי יכהנו כחברי ועד, תהייה הצבעתו פסולה וקולו לא יובא בחשבון.

6. במבנה שבו מצויה  הקלפי (ועד 100 מ' ממנו) אסורה כל תעמולה והדבר יובטח על ידי שמירה. על הבוחר לעזוב את חדר הקלפי מיד לאחר הצבעתו.

7. בחדר הקלפי תימצא ועדת הקלפי וכן רשאים להימצא בו באי כח ועד העמותה , הממונה על הבחירות, חברי ועדת הבחירות וכן מי שקיבל היתר מאת יו"ר ועדת הבחירות להימצא כמשקיף. מועמד לא יהיה נוכח בחדר הקלפי במועד כלשהו, למעט לצורך ולמשך הצבעתו כבוחר בלבד.

8. נכנס הבוחר לחדר הקלפי - מוסר  הוא ליו"ר או לחבר ועדה הממונה על כך תעודה מזהה כנדרש, ומשנמצא שמו ברשימת הבוחרים וזוהה כראוי להנחת דעת הועדה מקבל מעטפה פתוחה וריקה הנושאת חותמת ועדת הבחירות וכן רשימת ההצבעה למעטפה, חוזר לחדר הקלפי וחותם את שמו בגיליון המצביעים (משסומן שמו) ומשלשל את המעטפה אל תוך הקלפי לעיני היו"ר.

9. בתום ההצבעה תספור ועדת הקלפי את  המעטפות ואת הקולות של כל קלפי וקלפי, ותערוך פרוטוקול על כך.
ועדת הבחירות רשאית לאשר השתתפותו של לא יותר ממשקיף אחד לכל מועמד.

10. נמצאו במעטפה שני טפסים של רשימת ההצבעה והבוחר ציין סימניו על גבי אחד מהם בלבד- ייחשב הדבר כשגגה וההצבעה תהיה כשרה; ציין הבוחר סימניו על גבי שני טפסים- והיה אם זהים הם, הצבעתו כשרה; ואם שונים הם הצבעתו פסולה.

11. הפרוטוקול החתום בידי חברי ועדת הקלפי וכל החומר הנוגע לבחירות וסיכומי הקולות יועברו, בהשגחה ובאבטחה נאותים, לועדת הבחירות מיד לאחר חתימת הפרוטוקול.

12.  על פרוטוקול סיכום הבחירות חותמים חברי ועדת הבחירות ותוצאות הבחירות מובאות לאישור יו"ר העמותה או הממונה על הבחירות, לפי העניין, תוך 24 שעות מחתימת הפרוטוקול.

13. יו"ר העמותה או הממונה על הבחירות, ימסור הודעה למזכיר העמותה על תוצאות הבחירות כאמור בפרק 5 לעיל.

14. ועדת הבחירות תפרסם את התוצאות הסופיות של הבחירות, תוך 24 שעות ממועד קבלת אישור מזכיר העמותה, ותודיע בכתב לעובדים שנבחרו על בחירתם.

15. הראו תוצאות הבחירות שוויון קולות בין מועמדים בבחירות לועד  הסניף, בנסיבות שרק אחד מהם יכול לכהן בו, תחולק הכהונה ביניהם לפרקי זמן שווים. ועדת הבחירות תקיים הגרלה בין המועמדים שבה ייקבע מי המועמד אשר יכהן ראשונה כחבר בועד הסניף. הסתיימה תקופת הכהונה של המכהן הראשון, תפקע חברותו בועד, ובמקומו יכנס אוטומטית המועמד השני, שזכה באותו מספר קולות.

16. בהעדר פגם כלשהו בהליכי הבחירות לפי תקנון זה או מכוחו וכאשר מספר המועמדים העומד לבחירה זהה למספר חברי הועד העומדים לבחירה, מוסמכת ועדת הבחירות להחליט כי לא יערכו בחירות ויראו את המועמדים הכשירים כמי שנבחרו בפועל.

 

פרק 11  – בחירות אלקטרוניות

1. נקבע כי בסניף מסוים יתקיימו בחירות אלקטרוניות בלבד כאמור בפרק 6 (3) הוראות פרקים 8, 9 ו 10 יחולו בשינויים המחויבים.

2. ועדת הבחירות תפתח כתובת דואר אלקטרונית ייעודית לצורך קיומן של בחירות בסניף. כתובת הדואר האלקטרוני תשמש אך ורק לצורך ביצוע הבחירות. רק לחברי ועדת הבחירות תהיה נגישות לכתובת הדואר האלקטרוני הייעודית. לאחר אישור תוצאות הבחירות על ידי ועד העמותה תיסגר הכתובת הייעודית. 

3. בסניף בו מתקיימות בחירות אלקטרוניות, ועדת הבחירות תאפשר לכל חברי הסניף תקופה של 10 ימים לכל הפחות לצורך הגשת מועמדותם לשמש כחברי וועד הסניף ו/ או חברי אסיפת הנציגים.

4. 10 ימים לפני קיומן של בחירות אלקטרוניות תפרסם ועדת הבחירות לכלל העובדים כתב הצבעה אנונימי הכולל את שמות המועמדים, אופן ההצבעה ואת המסמכים הנלווים אותם יש לצרף לכתב ההצבעה.

5. בחירות אלקטרוניות יתקיימו במשך תקופה שלא תפחת מ 24 שעות ולא תעלה על 48 שעות.

6. בחירות אלקטרוניות יתקיימו בימי עבודה בלבד.

7. כל עובד זכאי להצביע פעם אחת בלבד. הצבעתו הראשונה של העובד היא הקובעת.

8. אופן ההצבעה: עובד המעוניין להצביע חייב לשלוח מכתובת דואר אלקטרוני רשמית של הסניף בו מתקיימות הבחירות את כתב הצבעה כשהוא חתום ואליו יש לצרף צילום של תעודה מזהה וצילום של חוזה העבודה או חלק מתלוש השכר המעיד כי המצביע הינה עובד המועסק בחוזה עבודה אישי.

9. לא יאחר מ 48 שעות מתום מועד הבחירות תתכנס ועדת הבחירות לצורך ספירת הקולות. ספירת הקולות תפוקח על ידי אחד מחברי ועד העמותה.

10. ספירת הקולות תעשה בשני שלבים: בשלב הראשון, תבחן ועדת הבחירות כי כתב ההצבעה חוקי וכי המצביע צרף לכתב ההצבעה את המסמכים הנלווים הנדרשים.

11. אישרה ועדת הבחירות את כתב ההצבעה תדפיס רק את כתב ההצבעה האנונימי ותסמן אותו כחוקי. במקביל, תמחק ועדת הבחירות את שמו של הבוחר מספר הבוחרים של העמותה.     

12. פסלה ועדת הבחירות את כתב ההצבעה תדפיס רק את כתב ההצבעה האנונימי ותסמן אותו כפסול. במקביל, תמחק ועדת הבחירות את שמו של הבוחר מספר הבוחרים של העמותה.     

13. בשלב השני, תספור ועדת הבחירות את הקולות  של כתבי ההצבעה הכשרים.


פרק 12 – יו"ר הועד

1. יו"ר ועד הסניף ייבחר מבין חברי ועד הסניף הנבחר ע"י חברי הועד כאמור.

 

פרק 13 – אישור התקנון ושינוי התקנון

1. הסמכות הבלעדית לאשר את התקנון ו/או לשנותו נתונה לועד העמותה.

2. חבר עמותה המבקש לשנות את התקנון יכתוב את הצעתו לועד העמותה, אשר ידון בהצעה בפגישתו הראשונה לאחר קבלת הבקשה.

3. ועד העמותה ישיב בכתב לחבר העמותה שהגיש את הבקשה ויודיע האם הצעתו התקבלה או נדחתה.

4. ככל שההצעה לשינוי התקבלה, יתקן ועד העמותה את התקנון וישלח אותו ליו"ר ועדי הסניפים של העמותה.