אחדות – ארגון עובדי המגזר הציבורי מבית ההסתדרות הלאומית עמותה מספר 58-0539864

הורד תקנון

תקנון העמותה

1. שם העמותה:

אחדות - ארגון עובדי המגזר הציבורי מבית ההסתדרות הלאומית.

 

2. מטרות העמותה וסמכויותיה:

2.1. להוות ארגון עובדים יציג של עובדים בישראל, לרבות עובדים במגזר הציבורי ולעשות כל הדרוש לשם כך, ובכלל זה: לעודד התארגנויות עובדים, להגדיל את מספר החברים באופן וולונטרי, לחתום על הסכמים קיבוציים, להכריז סכסוכי עבודה, לקיים הליכים משפטיים, ולהיות בעל כל הסמכויות הנתונות בדין ובהסכמים קיבוציים ואחרים לארגוני עובדים.

2.2. לעודד, לטפח, לקדם ולפתח את הרמה המקצועית של העובדים, בתחומים השונים בהם הם עוסקים.

2.3. לעודד, לטפח, לקדם ולפתח את המודעות של העובדים לצרכים של החברה הישראלית בכלל ושל המגזר הציבורי בפרט.

2.4. לעודד, לטפח, לקדם ולפתח את הקשרים המקצועיים בין העובדים בתחומי ההתמחות והפעילות השונים, לבין אנשים, גופים, חברות ומוסדות העוסקים בתחומים הרלוונטיים. 

2.5. לעודד, לטפח, לקדם ולפתח את הקשרים בין העובדים לבין חוקרים בתחומים הרלוונטיים, הן במגזר הציבורי והן מחוצה לו.

2.6. לעודד, לטפח, לקדם, לפתח, לתמוך ולסייע לעובדים צעיריםבמגזר הציבורי.

2.7. לנקוט עמדה, להביע דעה, להגיב ולהשפיע על המגזר הציבורי בכל הנוגע לפעילות המתקיימת בו.

2.8. לטפל בכל הנושאים הנוגעים לתנאי השכר, העבודה, ההעסקה, הגמלה והרווחה של חברי העמותה בכלל, ובמגזר הציבורי בפרט. 

2.9. לקבוע ולהגדיר סניפים בעמותה, לרבות סמכויותיהם של הסניפים, שיוך חברי העמותה לסניפים, ודרכי התנהלותם, לרבות מוסדותיהם, קיום בחירות בהם, עניינים כספיים ותקציביים, והכול בכפוף לתקנון זה

2.10. ליזום ולקיים פעולות הסברה, הדרכה ויעוץ בקרב חברי העמותה, לארגן ולקיים כינוסים, קורסים, השתלמויות, סדנאות, סימפוזיונים, הרצאות ואירועים פומביים אחרים בכל העניינים הקשורים במטרות העמותה ובתחומי פעילותה.

2.11. להפיק, להוציא לאור, לפרסם ולהפיץ ספרים, כתבי עת, עיתונים, מאמרים ופרסומים אחרים הקשורים למטרות העמותה ולתחומי פעילותה וכן ליזום, לערוך, להשתתף, לממן ולסייע בעריכה ובפרסום של מחקרים וסקרים בעניינים הנ"ל.

2.12. להתקשר ולקיים קשרים עם אנשים, גופים ומוסדות, בין פרטיים ובין ציבוריים, בעניינים הקשורים למטרות העמותה ולתחומי פעולתה, להשתתף ולקחת חלק בועידות, כינוסים, סיורים ופעולות אחרות של חילופי ידע, הן בישראל והן מחוצה לה, בכל הקשור למטרות העמותה ולתחומי פעילותה, ולבחור או למנות לשם כך צירים ונציגים ולכסות ולשלם את ההוצאות הכרוכות בכך.

2.13. להצטרף, להשתתף ולהיות חברים ופעילים בעמותות, בתאגידים, בארגונים ובגופים אחרים, בין מאוגדים ובין שאינם מאוגדים, הן בישראל והן מחוץ לישראל, בכל העניינים הקשורים למטרות העמותה ולתחומי פעילותה.

2.14. לנהל פעולות כספיות למיניהן, ולטפל בענייני השקעות ומימון הקשורים בפעולות כלשהן מפעולותיה של העמותה - והכול לשם קידום מטרות העמותה. הפעולות הכספיות לא יכללו הלוואות כספים, מתן בטחונות ושעבודים מכל סוג שהוא.

2.15. לעשות, לחתום ולהוציא לפועל כל מיני הסכמים, חוזים והתחייבויות וכן לחתום, למשוך, לקבל, להסב, לנכות, לקנות, למכור, להוציא ולתת שטרי חוב, שיקים, שטרי חליפין, ומסמכים אחרים מאיזה סוג או מין שהוא, בין שהם סחירים ובין לאו - והכול לשם קידום מטרות העמותה.

2.16. להעסיק עובדים ולשלם להם שכר, הטבות, מענקים וזכויות סוציאליות, ולהעסיק ולהתקשר עם קבלני משנה, סוכנים, שלוחים ונותני שירותים שונים וכן לשלם, לפצות ולתת שכר או כל תמורה אחרת לכל אדם או גוף אחר עבור שירותיו לעמותה או בקשר להם - והכול לשם קידום מטרות העמותה.

2.17. 

2.18. לבטח את העמותה, רכושה, נכסיה, פעולותיה והתחייבויותיה ובעלי תפקידים בעמותה, באופן מלא או באופן חלקי, כנגד כל נזק, הפסד, הוצאה, סיכון או אחריות.לייסד, לקבל, לפקח ולנהל כל קרן, הקדש ו/או נאמנות, וכן לשמש מנהלים, נאמנים ומוציאים לפועל של עיזבונות וכן לממן, לתרום ולהעניק לכל קרן, הקדש ו/או נאמנות - והכול לשם קידום מטרות העמותה.

2.19. לקבל ולהשיג כל אישור, היתר, רישיון ו/או הכרה בעמותה ובפעולותיה מכל אדם, גוף, מוסד ורשות, בין שהם ממלכתיים, ממשלתיים, עירוניים, מקומיים, פרטיים או אחרים, באותה המידה שיש צורך באישור, היתר, רישיון ו/או הכרה כזו. 

2.20. מבלי לגרוע מכל האמור לעיל, תהיינה לעמותה כל הסמכויות הדרושות והנחוצות לעשות כל פעולה ומעשה אשר יהיו מועילים, רצויים, נחוצים ודרושים לשם השגה, קידום וביצוע המטרות של העמותה, כולן או מקצתן.

2.21. לקבוע ולגבות דמי חבר מחבריה, ולקבוע ולגבות דמי טיפול ארגוני-מקצועי מעובדים שאינם חברי עמותה על פי דין או על פי הסכמים קיבוציים.

 

3. הכנסות העמותה:

3.1. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 2 לעיל בדבר סמכויות העמותה, יהיו הכנסות העמותה, בין היתר, מהמקורות הבאים: דמי חבר ותשלומים אחרים מהחברים, דמי טיפול ארגוני-מקצועי, תשלומים שייגבו עבור שירותים שיינתנו ע"י העמותה ועבור אירועים ופעולות שיאורגנו ושיבוצעו ע"י העמותה, הלוואות שהעמותה תקבל, וכן כספים ותשלומים שהעמותה תקבל עקב פעולותיה בנכסיה, ברכושה, מתנות, תרומות, הענקות, השקעות כספי העמותה ונכסיה ופירותיהם.

3.2. רכוש העמותה, נכסיה והכנסותיה, יהיה מקורם אשר יהיה, ישמשו אך ורק לשם השגת מטרותיה של העמותה, והם לא יחולקו ולא יועברו, כולם או מקצתם, בשום צורה או אופן שהוא, לחברי העמותה, במישרין או בעקיפין, ובלבד שהאמור לעיל לא ימנע מהעמותה מלשלם הוצאות, תשלומים ו/או שכר לעובדיה של העמותה, לכל אדם או גוף אשר נתנו שירות לעמותה, ולחבר של העמותה תמורת עבודה ו/או שירות שהוא נתן לעמותה.

3.3. מטרות העמותה אינן מכוונות להשגת רווח או לחלוקת רווחים בין חבריה.
 

 4. החברות בעמותה:

4.1. אלה הכשירים להיות חברים בעמותה:

4.1.1. כל עובד בישראל, לרבות עובד המועסק על פי הסכם עבודה אישי מכל מין וסוג שהוא, ולרבות עובד המועסק בשירות הציבורי, כהגדרתו להלן:

כל גוף או מעסיק, העונה להגדרת "גוף מתוקצב" או "גוף נתמך" בחוק יסודות התקציב, ולרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל: שירות המדינה (לרבות משרדי ממשלה, יחידות סמך, וכיוצא באלה); השלטון המקומי (לרבות רשויות מקומיות, חברות בשליטת או בבעלות רשויות מקומיות וכיוצא באלה); חברות ממשלתיות; תאגידים שהוקמו על פי חוק; מוסדות להשכלה גבוהה למיניהם; הסוכנות היהודית; קרן קיימת לישראל. 

4.1.2. כל עובד לשעבר, שהיה עובד כהגדרתו בס"ק 4.1.1 שעבד תקופה של שנתיים ומעלה, אף אם איננו מקבל גימלה בגין עבודתו כאמור.

4.2. כל אדם הכשיר להיות חבר בעמותה כאמור בס"ק 4.1.1 ו- 4.1.2 לעיל יגיש לוועד הסניף או לוועד העמותה, לפי המקרה, בקשה חתומה על ידו בלשון זו: אני החתום מטה מבקש להיות חבר בהסתדרות הלאומית ובארגון אחדות – ארגון עובדי המגזר הציבורי מבית ההסתדרות הלאומית. ( שם ת.ז , מען), ויהיה לחבר העמותה אם קבלתו לעמותה אושרה ע"י הגוף שקיבל את הבקשה: 

4.3. החלטה בדבר קבלת חברים:

4.3.1. ההחלטה בדבר קבלת מבקש כחבר בעמותה או סירוב לקבלו נתונה בידי הוועד שאליו נמסרה הבקשה.

4.3.2. סירב הוועד שאליו נמסרה הבקשה לקבל מבקש, תהיה למבקש זכות ערעור לוועד העמותה, ע"פ הנוהל בס"ק 4.7 להלן.

4.3.3. וועדי הסניפים, וועד העמותה, כל אחד במסגרת סמכותו, לא יסרבו או יתנגדו לקבל כחבר עמותה מבקש הממלא אחר תנאי הזכאות להיות חבר בעמותה, אלא אם נוכחו כי יש יסוד סביר לחשוש כי המבקש יפעל בניגוד למטרות העמותה, או בניגוד להוראות מוסדותיה. 

4.4. החברות בעמותה פוקעת בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.4.1. במות חבר, או בהכרזתו כפסול דין.

4.4.2. אם עבודתו של החבר הסתיימה לאחר שעבד פחות משנה ובלבד שניתנה לו הזדמנות להשמיע את טענותיו. 

4.4.3. בפרישתו של חבר מן העמותה ע"י מתן הודעה בכתב שתינתן לוועד שלושים (30) יום מראש.

4.4.4. בהוצאתו מן העמותה כאמור בס"ק 4.5 ו-4.6 להלן.

4.5. ועד העמותה מוסמך, לפי הצעת אחד מחבריו או המלצת הסניף אליו משויך חבר העמותה, להחליט על הוצאת חבר מן העמותה מאחד מהטעמים הבאים:

4.5.1. החבר לא שילם לעמותה את המגיע לה ממנו.

4.5.2. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של אסיפת הנציגים או החלטה של ועד העמותה.

4.5.3. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.

4.5.4. החבר אינו מקיים ואינו ממלא אחר הוראות ועד העמותה או ועד הסניף.

4.6. לא יחליט ועד העמותה על הוצאת חבר מן העמותה אלא לאחר שנתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפניו, ולא יחליט הוועד מהטעמים האמורים בפסקאות 4.5.1 עד 4.5.4 לעיל, אלא לאחר שהתרה בחבר ונתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.

4.7. נוהל ערעור על החלטה בעניין אי קבלת חבר או הוצאת חבר מהעמותה:

המבקש/חבר המערער רשאי לפנות לוועד העמותה ולערער על ההחלטה. הרכב של 3 חברים בוועד העמותה, אשר לא היו שותפים להחלטות קודמות בעניין הנדון, ידון בערעור. מבין 3 החברים, יהיה לא יותר מנציג אחד לסניף אליו משויך החבר.
 

5. זכויות החברים וחובותיהם:

5.1. החברות בעמותה הינה אישית, אינה ניתנת להעברה ו/או להסבה ואינה עוברת בירושה.

5.2. חבר העמותה זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.

5.3. חבר העמותה זכאי לבחור ולהיבחר לוועד הסניף אליו הוא משויך. 

5.4. חבר עמותה זכאי להיבחר לוועד העמותה או לוועדת הביקורת של העמותה. 

5.5. חבר עמותה זכאי לבחור ולהיבחר לאסיפת הנציגים של העמותה. 

5.6. חבר עמותה זכאי לבחור ולהיבחר למוסדות האיגוד המקצועי אליו הוא משויך.

5.7. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.

5.8. ועד העמותה רשאי לקבוע דמי חבר ודמי טיפול ארגוני-מקצועי בשיעור שלא יעלה על השיעורים הקבועים בחוק הגנת השכר.

5.9. נקבעו דמי חבר ודמי טיפול ארגוני ע"י ועד העמותה תוקפם יחול לאחר אישורם ע"י ועדת הביקורת.


6. סניפים ואיגודים מקצועיים בעמותה:

כללי

העמותה תפעל במסגרת ארצית וכן במסגרת איגודים מקצועיים וסניפים מקומיים.

חבר עמותה ישויך בכל מקרה לסניף מסוים ויכול וישתייך במקביל גם לאיגוד מקצועי מסוים .

מטרת העמותה הינה להכיר ולאפשר פעילות אוטונומית במסגרת העמותה, ככל הניתן, של הסניפים ושל האיגודים המקצועיים שיוקמו, בכפוף למטרות העמותה ולתקנונה, זאת כל עוד אין בפעולת סניף או האיגוד השפעה על מערך הסמכויות, ההסכמים והחובות של העובדים בסניף אחר או באיגוד אחר.

עם זאת, מובהר כי הכרזה על סכסוך עבודה ושביתה, או חתימה על הסכמים קיבוציים, או פתיחת הליכים משפטיים - טעונות אישורו המוקדם של ועד העמותה

6.1. איגוד מקצועי

6.1.1. לוועד העמותה תהא סמכות להקים איגוד מקצועי, שאליו ישתייכו חברי העמותה שהינם בעלי אותו המקצוע, המועסקים במקומות עבודה שונים, בכפוף להוראות כל דין ולאישור ההסתדרות הלאומית.

6.1.2. הקמת איגוד מקצועי כאמור, יכול ותיעשה על פי בקשתם של חברי העמותה המועסקים באותו המקצוע, ובלבד כי ועד העמותה השתכנע, על פי שיקול דעתו, כי ישנה הצדקה עניינית וארגונית להקמתו של איגוד כאמור.

6.1.3. מוקם בזאת איגוד מקצועי אוטונומי, שיאגד בתוכו את חברי העמותה שהינם עובדים המועסקים בחוזים אישיים במגזר הציבורי לרבות בשירות המדינה. האיגוד יהיה רשאי לקבוע את מבנהו, סדרי פעילותו ולפעול באופן אוטונומי וזאת באמצעות תקנון נפרד אשר יאושר על ידי ועד העמותה ואסיפת הנציגים.

מטרתו של האיגוד תהיה לרכז את הטיפול והייצוג של העובדים בחוזים אישיים החברים באחדות המועסקים במגזר הציבורי, לרבות הכרזה על סכסוכי עבודה ולרבות קיום משאיים ומתנים וחתימה על הסכמים קיבוציים, וכל זאת לגבי כלל העובדים החברים באיגוד, או לגבי חלק ממקומות העבודה שהאיגוד מטפל בהם.

 6.2. סניפים

6.2.1 עובדים ישויכו לסניף בהתאם למקום עבודתם אצל מעסיק מסוים.

לוועד העמותה תהא סמכות לקבוע סניפים.

 6.2.2 ועדי הסניפים 

6.2.2.1. ועד הסניף יכלול שלושה או חמישה חברים וייבחר על-ידי כלל העובדים, הכשירים להיות חברים כמפורט בסעיף 4.1 ומשויכים לסניף. 

6.2.2.2. החלטות ועד הסניף תחייבנה את נציגי אותו הסניף באסיפת הנציגים ובוועד העמותה.

6.2.2.3. ועד העמותה יקבע את מועדי ואופן ניהול הבחירות לוועד הסניף, ובלבד שבחירות כאמור תתקיימנה לפחות אחת ל-3 שנים. ועד הסניף יהיה רשאים להציע לוועד העמותה נוהלי בחירות כאמור, ואלה יאושרו ע"י ועד העמותה בכפוף להוראות תקנון זה.

 

7. אסיפת הנציגים:

7.1. אסיפת הנציגים היא האסיפה הכללית של העמותה כולה. 

7.2. חברי אסיפת הנציגים ייבחרו על ידי חברי הסניף על פי מפתח ייצוג כדלקמן - 

7.3. כל סניף ישלח נציגים לאסיפת הנציגים לפי מפתח של נציג לכל 25 חברים בעמותה שהם גם חברים בסניף. 

7.4. כל סניף ישלח נציגים לאסיפת הנציגים לפי מפתח של נציג אחד לכל 50 עובדים אשר אינם חברים בעמותה והם חברים בסניף. 

7.5. סניף אשר חברים בו בין 20 ל- 50 עובדים ישלח נציג אחד לאסיפת הנציגים. 

7.6. הנציגים לאסיפת הנציגים ייבחרו על ידי כלל חברי הסניף כאשר עובדים שאינם חברי העמותה אינם רשאים לבחור את נציגי הסניף וגם לא להיבחר כנציגיו. 

7.7. תקופת הכהונה של חברי אסיפת הנציגים תהיה שלוש (3) שנים, מעת בחירתם או עד החלפתם בידי הסניפים (המוקדם מבין השניים). חבר אסיפת הנציגים יוצא יוכל להיבחר כחבר אסיפת הנציגים חדש.

7.8. לא יכהן כחבר אסיפת הנציגים:

7.8.1. מי שאינו חבר העמותה.

7.8.2. מי שמשרת את העמותה בשכר.

7.9. חבר אסיפת הנציגים יחדל לכהן בתפקידו באחד מהמקרים הבאים:

7.9.1. התפטר מתפקידו על ידי הודעה בכתב לוועד הארצי.

7.9.2. הועבר מתפקידו בהחלטה של הסניף שבחר בו.

7.9.3. חדל להיות חבר העמותה.

7.9.4. הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

7.9.5. חדל להתקיים בו תנאי הכשירות לכהן כחבר אסיפת הנציגים כאמור בס"'ק 7.8. 

7.10. נתפנה מקומו של חבר אסיפת הנציגים, ימונה במקומו מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות לאחר נציגי הסניף ובלבד שעומד בתנאי הכשירות כאמור. 

7.11. חבר אסיפת הנציגים שנבצר ממנו למלא את תפקידו, ימלא את תפקידו מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר כאמור בסעיף קטן 7.10, עד אשר ישוב הוא למלא את תפקידו. מינוי כזה יוכל להיות לכינוס אסיפת הנציגים אחת בלבד, ובלבד שהתקבלה על כך הודעה מוקדמת בכתב לפני קיום האסיפה.


8. אסיפת הנציגים - כינוסה וזימונה:

8.1. אסיפת הנציגים רגילה של חברי העמותה תתכנס לפחות אחת לשנה ולא יאוחר מחלוף שנים עשר (12) חודשים מאז כינוס אסיפת הנציגים הרגילה הקודמת.

8.2. הוועד הארצי רשאי לכנס בכל עת אסיפת הנציגים שלא מן המניין ואולם החלטה על כינוס אסיפת הנציגים שלא מן המניין לשם תיקון תקנון העמותה תתקבל ברוב המפורט בס"ק 9.6 להלן.

8.3. הוועד הארצי יהיה חייב לכנס אסיפת הנציגים שלא מן המניין לפי דרישה בכתב החתומה ע"י כל חברי ועדת הביקורת או החתומה בידי לפחות 10% מחברי אסיפת הנציגים, אשר תוגש למזכיר. נדרש כינוס אסיפה שלא מן המניין כאמור, תפרט הדרישה את סדר היום ואת הנושאים המוצעים לדיון ולהחלטה.

כינוס האסיפה יערך לא יאוחר מחודש ממועד הגשת הבקשה על פי הנוהל המופיע בס"ק 8.5.

8.4. היום ושעת הכינוס של כל אסיפת הנציגים וכן מקום כינוסה יקבעו בידי ועד העמותה. 

8.5. אסיפת הנציגים תכונס על ידי הזמנה בכתב שתישלח לכל חבר אסיפת הנציגים בדואר רגיל, לפי מענו הרשום בספרי העמותה או במסירה לידיו במקום העבודה, עשרה ימים מראש ותציין את היום, השעה, המקום לכינוס האסיפה וכן את סדר היום לאותה אסיפה. העובדה שחבר כלשהו לא קיבל הזמנה, לא תפסול את אסיפת הנציגים, הליכיה והחלטותיה.

הזמנה בכתב יכול שתישלח באמצעות כתובת הדואר האלקטרוני של חבר כפי שהיא רשומה בספרי העמותה ובלבד שאותו חבר אישר את קבלת ההזמנה בהודעת דואר אלקטרוני חוזר. 

במידה וכל חברי סניף כלשהו לא קיבלו את ההזמנות, תדחה האסיפה ויוצאו זימונים חדשים עפ"י הנוהל הנ"ל.

8.6. להזמנה לאסיפת הנציגים שבה יתבקש אישור דו"ח כספי ו/או דו"ח ועדת הביקורת יצורפו הדו"חות, ולהזמנה לאסיפת הנציגים שבה יתבקש שינוי תקנון יצורף הנוסח המוצע עם הדגשה של השינויים.


9. אסיפת הנציגים - סמכויותיה, פעולתה והחלטותיה:

9.1. ואלה סמכויות אסיפת הנציגים ותפקידיה: אסיפת הנציגים תקבע את מדיניות העמותה ואת דרכי פעולתה, במסגרת מטרות העמותה ובהתאם לתקנון, תבחר בוועדת ביקורת, בכפוף לאמור בס"ק 13.3 להלן, תקבל דיווחים על פעולות העמותה, הוועד הארצי וועדת הביקורת וכל ועדה אחרת של העמותה, תדון ותאשר מאזן העמותה ודין וחשבון של הכנסות העמותה והוצאותיה (בתקנון זה - "דו"ח כספי"), תדון ותאשר תקציב שנתי או תקופתי, תדון ותחליט בדבר שינוי שמה, מטרותיה ותקנונה של העמותה, תדון ותחליט בדבר פירוקה מרצון של העמותה. בנוסף, אסיפת הנציגים תבחר את חברי ועד העמותה מבין חברי אסיפת הנציגים.

9.2. אסיפת הנציגים לא תיפתח אלא אם נכחו בה לפחות מחצית ממספר חבריה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האסיפה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים לאחר פתיחתה.

לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האסיפה כנדחית, למחצית שעה מהזמן הנקוב בהזמנה ולאותו המקום, ללא צורך בהזמנה נוספת. באסיפה הנדחית יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט בכל דבר ועניין שהיה על סדר יומה של האסיפה, יהיה מספרם אשר יהיה.

9.3. כיושב ראש אסיפת הנציגים יכהן יושב הראש של העמותה, וכמזכיר האסיפה יכהן מזכיר העמותה. נבצר מאחד מבעלי התפקידים הנ"ל לשמש בתפקידו באסיפת הנציגים, תבחר האסיפה, מבין חברי האסיפה, יושב ראש או מזכיר לאסיפה. אסיפת הנציגים רשאית לקבוע את סדרי האסיפה והדיון בה.

9.4. באסיפת הנציגים יהיה לכל חבר קול אחד. ההצבעה תהיה בהרמת ידיים, אלא אם נדרשה הצבעה חשאית ע"י שליש (1/3) מהחברים הנוכחים באסיפה.

9.5. כל חבר אסיפת הנציגים רשאי להצביע בעצמו או באמצעות כתב הצבעה חתום ע"י החבר המפרט את תאריך האסיפה ועמדת החבר בנושאים שעל סדר היום, ובלבד וכתב ההצבעה יועבר לועד העמותה זמן סביר מראש. 

9.6. החלטות אסיפת הנציגים תתקבלנה ברוב קולות רגיל של המצביעים באסיפה, פרט להחלטות בדבר שינוי שמה, מטרותיה ותקנונה של העמותה, או החלטה בדבר פירוקה מרצון של העמותה, שלשם קבלתן נדרש רוב של שני שליש (2/3) מחברי אסיפת הנציגים.

9.7. בכל אסיפת הנציגים ינוהל פרוטוקול בידי מזכיר האסיפה, הפרוטוקול ייחתם בידי יושב ראש האסיפה, ומשנחתם בידו יהיה הוא ראיה לכאורה לתוכנו, לכשרות כינוס האסיפה, ניהולה וקבלת החלטותיה.

מזכיר האסיפה יפיץ את הפרוטוקול לכל אחד מסניפי העמותה ולכל חברי אסיפת הנציגים.

9.8. החלטות אסיפת הנציגים מחייבות את הוועד הארצי, את סניפי העמותה וחברי העמותה.


10. ועד העמותה:

10.1. מספר חברי ועד העמותה יהיה שנים עשר (12). חברי ועד העמותה יבחרו מבין חברי אסיפת הנציגים בהגבלות המצטברות כדלקמן - 

10.1.1. לא יכהנו בוועד העמותה שני חברי אותו סניף אף אם נבחרו על ידי אסיפת הנציגים. 

10.1.2. סניף שאינו מיוצג בוועד העמותה וחברים בו מעל 500 חברים ייוצג בוועד העמותה על ידי יושב ראש הסניף אם לא נבחר חבר אחר באותו סניף על ידי אסיפת הנציגים לוועד העמותה. 

10.1.3. איגוד מקצועי שאינו מיוצג בוועד העמותה וחברים בו מעל 500 חברים ייוצג בוועד העמותה על ידי יושב ראש של האיגוד אם לא נבחר חבר אחר מהאיגוד על ידי אסיפת הנציגים לוועד העמותה.

10.2. תקופת הכהונה של חברי ועד העמותה תהיה שלוש (3) שנים מעת היבחרם. חבר ועד העמותה היוצא יכול להיבחר כחבר בוועד העמותה מחדש.

10.3. לא יכהן כחבר ועד העמותה - 

10.3.1. מי שאינו חבר העמותה.

10.3.2. מי שמשרת את העמותה בשכר.

10.4. חבר ועד העמותה יחדל לכהן בתפקידו באחד מהמקרים הבאים:

10.4.1. התפטר מתפקידו ע"י הודעה בכתב לוועד העמותה.

10.4.2. חדל להיות חבר העמותה.

10.4.3. הורשע בעבירה שיש עימה קלון.

10.4.4. חדלו להתקיים בו תנאי הכשירות לכהן כחבר ועד העמותה או כחבר העמותה. 

10.5. נתפנה מקומו של חבר ועד העמותה, ימונה במקומו מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות לאחר נציגי הוועד הקיימים ובלבד שהוא עומד בתנאי הכשירות כאמור. 

10.6. נבצר מחבר ועד העמותה למלא את תפקידיו, רשאי ועד העמותה למנות במקומו מי שקיבל את מספר הקולות הגבוה ביותר בבחירות לאחר נציגי הוועד הקיימים ובלבד שהוא עומד בתנאי הכשירות כאמור, עד אשר ישוב החבר הנבצר למלא את תפקידיו. מינוי כזה יכול שיהיה לתקופה קצובה. לממלא מקום כאמור יהיו כל הסמכויות של חבר ועד העמותה שאת מקומו הוא ממלא, לרבות זכויות חתימה.

10.7. הודעה על המינוי תועבר על ידי מזכיר ועד העמותה לכל אחד מסניפי העמותה.


11. ועד העמותה - סמכויותיו ופעולותיו:

11.1. ועד העמותה ינהל את ענייני העמותה ובידיו יהיו כל סמכות ותפקיד שלא נתייחדו בתקנון או בחוק לאסיפת הנציגים , או למוסד אחר ממוסדות העמותה שהוענקה לו סמכות לפי תקנון זה או לפי כל דין. חברי ועד העמותה יפעלו לטובת העמותה במסגרת מטרותיה ובהתאם לתקנון ולהחלטות אסיפת הנציגים. בין היתר, יהיה ועד העמותה מוסמך לאשר הקמת סניפים חדשים, וכן לבחון את תקנוני הסניפים ולאשר את התאמתם לתקנון העמותה. כמו כן יקבע שכר ותשלומים אחרים לעובדים המספקים שירותים לעמותה לפי ס"ק 2.16 לעיל.

11.2. ועד העמותה יבחר מבין חבריו יושב ראש, מזכיר וגזבר לעמותה וכל תפקיד אחר כפי שיימצא לנכון בהתאם לדין. תקופת הכהונה של כל בעלי התפקידים מוגבלת ל-3 שנים אלא אם ייבחרו מחדש.

11.3. יושב ראש העמותה יהיה בעל הסמכויות שלהלן:

11.3.1. להזמין ולכנס את ישיבות ועד העמותה.

11.3.2. לקבוע את סדרי יום וניהול הישיבות הנ"ל.

11.4. המניין הנדרש לישיבות ועד העמותה הינו שבעה (7) חברים לפחות.

11.5. החלטות ועד העמותה תתקבלנה ברוב קולות של המצביעים בישיבה בהצבעה גלויה. היו הקולות שקולים - הצעת ההחלטה לא תתקבל. החלטה בכתב החתומה בידי תשעה (9) חברי ועד דינה כדין החלטה שנתקבלה בישיבה של הוועד.

11.6. על אף האמור בס"ק 11.5 לעיל, הרי החלטות של הוועד בנושאים המפורטים להלן, תתקבלנה רק אם הצביעו בעדן לפחות שבעה (7) חברים. ואלה הנושאים: כל פעולה ו/או מעשה במסגרת מטרות העמותה וסמכויותיה המפורטות בס"ק 2.11 ועד 2.21 (כולל) לעיל וכן החלטה על כינוס אסיפת הנציגים שלא מן המניין כאמור בסעיף קטן 8.2 לעיל לשם תיקון תקנון העמותה.

11.7. ועד העמותה ינהל פרוטוקול מישיבותיו והחלטותיו. הפרוטוקול ייחתם על ידי יושב ראש העמותה, ומשנחתם יהיה הוא ראיה לכאורה לתוכנו, לכשרות כינוס הישיבה, ניהולה וההחלטות שנתקבלו בה.

11.8. תוקפה של פעולה של חבר ועד העמותה לא ייפגע בשל פגם שהיה בבחירתו או במינויו של אותו חבר.

11.9. ועד העמותה רשאי למנות חברים מחבריו כפי שימצא לנכון לשם מילוי תפקידים מסויימים וכן למנות ועדות וועדות משנה, המורכבות מחברי ועד העמותה, ולהעניק להן סמכויות ולהטיל עליהן תפקידים וכן לבטל ולשנות כל מינוי שכזה - והכול כפי שימצא לנכון, במסגרת מטרות העמותה ובהתאם לתקנונה ובכפוף להוראות החוק.

11.10. למרות המעמד האוטונומי שהעמותה שואפת להעניק לסניפים בעמותה ולאיגודים המקצועיים, כמפורט בס' 6 לעיל, הרי שכל פעולה של סניף או איגוד שיש לה השלכות כלל ארגוניות המעמידות בסכנה את קיום הארגון או המעמידות בסכנה את קיום האוטונומיה הארגונית של סניף אחר או איגוד אחר (להלן – "השלכות מסוכנות") - תחייב אישור ע"י ועד העמותה.

במקרה שבו לא אושרה הפעולה ע"י ועד העמותה – יוכל כל חבר ועד העמותה להפנות את העניין להליך של בוררות כמפורט בס' 14 להלן. סמכות הבורר תהיה לדון בשאלה האם לפעולה המוצעת יש השלכות מסוכנות.

קבע הבורר כי אין לפעולה המוצעת השלכות מסוכנות – לא תהא מניעה לביצוע הפעולה. קבע הבורר כי לפעולה המוצעת יש השלכות מסוכנות, יוסיף ויקבע האם הסיכון שבפעולה לארגון כולו או לסניף כלשהו או לאיגוד כלשהו, עולה על חשיבותה לסניף או לאיגוד המבקש לבצעה. על פי מבחן הסיכון מול החשיבות כאמור לעיל – יכריע הבורר אם תבוצע הפעולה.

11.11. חתימת שניים מבין יושב הראש, הגזבר או חבר ועד העמותה שהוסמך לכך על גבי חותמת העמותה או על גבי שמה המודפס יחייבו את העמותה לכל דבר ועניין. בכפוף לאמור בס"ק 10.5 ו-10.6 לעיל, זכות החתימה המוענקת לחבר ועד ארצי איננה ניתנת להעברה או להאצלה.


12. ועד סניף:

12.1. החברים בכל סניף של העמותה יהיו רשאים להקים ועד. מספר חברי הועד וכן תפקידם, שיטת פעולתם, נוהל בחירתם והגופים שהם בוחרים - כל אלה יפורטו בתקנון הוועד הסניפי שיוכן ויאושר בדרכים שהסניף יחליט עליהן.

תקנוני הוועדים יתוקנו, במידת הצורך, כך שיתאימו לתקנון העמותה, ובכל מקרה של סתירה תגברנה הוראות תקנון עמותה.

12.2. ועד הסניף ישמש כגוף המרכז ומטפל בכל העניינים המתייחסים לכל העובדים באותו הסניף.

12.3. הרכב ומספר חברי ועדי הסניפים יהיו כאמור בס"ק 6.1 לעיל.

12.4. הסניפים יהיו רשאים לקבוע את אופן וסדרי הבחירות לוועד כל סניף, ובלבד שלא יהיה באלה כדי לפגוע בהוראות תקנון זה, ובכפוף לכך שבחירות כאמור תתקיימנה לפחות אחת לשלוש (3) שנים.

12.5. בעניינים הקשורים לאחד מהסניפים בלבד, הסמכות ואופן הטיפול הינה לוועד הסניף הרלוונטי בלבד ולא לוועד העמותה, ולצורך זה יהיו לוועד הסניף הרלוונטי כל הסמכויות של הוועד הארצי כמוגדר בתקנון זה לעיל, למעט הסמכויות שסוייגו במפורש בתקנון זה. 

12.6. בעניינים הקשורים לאחד מהאיגודים המקצועיים של העמותה ולחבריו שהינם חברים בסניף, הסמכות ואופן הטיפול הינה לאיגוד המקצועי ולא לוועד הסניף. לצורך זה ועד הסניף יפעל בתאום עם האיגוד המקצועי ובכפוף להחלטותיו. 

12.7. ועד הסניף יבחר מתוכו יו"ר וגזבר. תקופת הכהונה של היו"ר ו/או הגזבר מוגבלת ל-3 שנים אלא אם ייבחרו מחדש.

12.8. המניין הדרוש לישיבות הוועד הינו שלושה (3) חברים לפחות.

12.9. ועד הסניף רשאי להסדיר בעצמו את מועדי ישיבותיו, ההזמנה להן ודרך ניהולן.


13. ועדת ביקורת של העמותה:

13.1. ועדת הביקורת תמנה חמישה (5) חברים בעמותה שאינם חברי אותו סניף. הוועדה תבחר מתוכה יו"ר.

13.2. ועד העמותה יקבע רואה חשבון לעמותה (באישור אסיפת הנציגים).

13.3. לא יכהן כחבר ועדת הביקורת:

13.3.1. מי שאיננו חבר בעמותה.

13.3.2. מי שמכהן בעת ובעונה אחת כחבר ועד העמותה. 

13.3.3. מי שמשרת את העמותה בשכר.

13.3.4. מי שכיהן בועדת הביקורת במשך שלוש (3) שנים ברציפות, אלא אם נבחר מחדש.

13.4. תקופת הכהונה של ועדת הביקורת תהיה מעת היבחרה באסיפת הנציגים ועד שאסיפת הנציגים אחרת תבחר ועדת ביקורת חדשה, ובלבד שוועדת הביקורת לא תכהן תקופה העולה על שלוש (3) שנים. חבר ועדת הביקורת היוצאת יכול להיבחר לועדת הביקורת החדשה, בכפוף לס"ק 13.3 לעיל.

13.5. ועדת הביקורת תבדוק את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה ואת פנקסי החשבונות שלה ותביא בפני אסיפת הנציגים את הערותיה והמלצותיה בעניין פעולותיו של ועד העמותה ובעניין אישור הדו"ח הכספי של העמותה.

13.6. הוראות סעיפים קטנים: 10.5, 10.6, 10.7, 11.7, 11.8 לעיל יחולו על ועדת הביקורת, בשינויים המחויבים מן העניין.


14. יישוב חילוקי דעות:

בחילוקי דעות בין סניף לסניף, או בין סניף לעמותה או בין איגוד לאיגוד או בין איגוד לעמותה או בין איגוד לסניף, או בחילוקי דעות בין חבר הארגון לבין אחד מן הגופים הפועלים בעמותה או בין אחד מן הגופים הנ"ל לבין חבר העמותה, הנובעים מפעולות העמותה או החבר או מהוראות תקנון זה, פרשנותו או יישומו, ינהגו כדלקמן:

14.1. הליך ישוב חילוקי דעות זה יופעל רק לאחר שמוצה תהליך של מו"מ בין הצדדים שבמחלוקת. הפעלת ההליך תיעשה ע"י פניה בכתב של אחד הצדדים אל עורך הדין של העמותה.

14.2. לאחר מיצוי ההליך כאמור בס"ק 14.1 לעיל, יועברו חילוקי הדעות להליך של גישור בפני עורך הדין של העמותה, שישמש כמגשר בין הצדדים.

המגשר יהיה מוסמך גם לקבוע את משך הזמן הדרוש לקיום הגישור, בשים לב לדחיפות הנושא, אך לא יותר מ-60 יום.

14.3. במקרה שבו הליך הגישור לא הסתיים בהצלחה, ימונה בורר שייקבע בהסכמה מתוך רשימה מוסכמת של בוררים שתיקבע ע"י ועד העמותה אחת לשנתיים, ותהיה מורכבת משופטים בדימוס ומעורכי דין. 

במקרה שבו לא תושג הסכמה בתוך 14 יום על זהות הבורר, ייקבע המגשר את זהות הבורר מתוך הרשימה המוסכמת הנ"ל.

14.4. הבורר ידון ויכריע בכל פניה אליו, לא יאוחר משישים (60) יום ממועד קבלת הפניה. 

14.5. עותקים מהחלטת/הכרעת הבורר ישלחו לפונה/פונים, לוועד הסניף הרלוונטי, לוועד האיגוד, לוועד העמותה ולוועדת הביקורת לפי העניין.

14.6. הכרעת הבורר מנומקת בכתב תהיה סופית ומחייבת.

14.7. הוצאות הגישור ו/או הבוררות יחולו על הצדדים שבמחלוקת בחלקים שווים אלא אם ייקבע אחרת ע"י הבורר.

15. ניהול רישומים ופנקסים:

15.1. ועד העמותה ינהל פנקס חברים, שבו יירשמו כל חבר, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת חברותו ותאריך פקיעתה, וכן השתייכותו לפי סניף, איגוד וסוג הסכם העבודה שלו. ועד העמותה ינהל פנקס חברי ועד, שבו יירשמו שמו של כל אחד מהם, מענו, מספר זהותו, תאריך תחילת כהונתו ותאריך פקיעתה, וכן השתייכותו לפי סניף וסוג הסכם העבודה שלו. 

כמו כן ינהל ועד העמותה ספר פרוטוקולים של ישיבות הוועד, האסיפות הכלליות וכל ועדה אחרת שתוקם. אל ספר הפרוטוקולים של האסיפות הכלליות יצורפו הדו"חות הכספיים שאושרו ע"י האסיפות הכלליות.

15.2. ועדי הסניפים, האיגודים וועד העמותה ינהלו פנקסי חשבונות וספרי חשבונות שישקפו בשלמות ובנאמנות את פעולותיהם, עסקאותיהם, נכסיהם, זכויותיהם, התחייבויותיהם ומצבם הכספי של הסניפים והעמותה וכן ינהלו ספרי חשבונות לפי הוראות כל דין.

15.3. על ועד העמותה להכין לפני כל אסיפת הנציגים רגילה דו"ח כספי ולהגישו לאישור האסיפה. הדו"ח הכספי יוגש לוועדת הביקורת לא פחות משבועיים לפני יום האסיפה.

15.4. כל חבר בוועד העמותה או חבר ועדת ביקורת רשאי לעיין בכל עת בכל רישומי העמותה, לרבות בפנקסי החשבונות שלה, ובמסמכים המתייחסים אל הרשום בהם, ולקבל העתקים מהם וכן לקבל מכל חבר ועד ומכל עובד של העמותה כל מסמך שברשותם וכל מידע הדרושים, לדעתו, למילוי תפקידיו.


16. פירוק:

16.1. העמותה רשאית, באסיפת הנציגים שלא מן המניין, להחליט על פירוק מרצון ועל מינוי מפרק או מפרקים. החלטה זו טעונה רוב של שני שלישים (2/3) מן המצביעים באסיפת הנציגים, ובלבד שניתנה לכל חבר באסיפה הנציגים הודעה בכתב של עשרים ואחד (21) ימים מראש תוך ציון שיוצע באסיפה להחליט על פירוק העמותה.

16.2. כל הרכוש והנכסים של העמותה שיישארו בגמר פירוק העמותה ולאחר שסולקו ונפרעו כל חובותיה, לא יחולקו בין חבריה אלא יועברו למי שתקבע אסיפת הנציגים במסגרת החלטת הפירוק.