שאלות ותשובות

כמה ארגוני עובדים יש? למה צריך אותם? מה ההבדל ביניהם?

במדינת ישראל ישנו מספר לא רב של ארגוני עובדים אשר תפקידם העיקרי לתווך בתנאי העסקתו של העובד אל מול המעסיק.  ככלל ארגון העובדים נועד לרכז כח על מנת להגן על ענייני העובדים ולייצגם מול המעביד.

כמו כן, ארגוני העובדים נותנים את הבסיס התשתיתי להקמת ועד במקום העבודה אשר ייעודו לטפל בתנאי ההעסקה השוטפים ובבעיות שצצות במהלך העבודה.
ארגון העובדים אשר בו חברים רוב עובדי המשק, כ 800,000 עובדים הוא ההסתדרות הכללית החדשה. תחת ההסתדרות הכללית הסתדרותיות נוספות כמו הסתדרות המח"ר, המעו"פ , הפקידים ועוד.
 

ארגון העובדים השני בגודלו בארץ הנו ההסתדרות הלאומית, כ 100,000 עובדים.
לאחריהם קיימים ארגוני עובדים נוספים כמו כוח לעובדים, ארגון המורים ועוד.


 

מה זאת אומרת עובדים בחוזים אישיים? במה הם שונים מעובדי הסכם קיבוצי?

להבדיל מהמגזר הפרטי בו מועסקים עובדים בחוזים אישיים קלאסיים, לפיהם לכל עובד הסכם עבודה יחודי משלו, במגזר הציבורי ובשירות המדינה העסקה בחוזה אישי אינה אישית כלל וכלל.

עובדים בחוזים אישיים במגזר הציבורי מועסקים למעשה באמצעות חוזים שהנם אחידים לקבוצות עובדים בעלי מכנה משותף. למשל כל האקדמאים במדעי החברה מועסקים באמצעות חוזה אחד שבו השכר ותנאי ההעסקה זהים לחלוטין, כך גם לגבי כלכלנים, בוחני פטנטים, אנשי מחשוב וקבוצות עובדים נוספות. בסה"כ בשירות המדינה בלבד ישנם כ  50 סוגים של חוזים " אישיים" המרכזים בתוכם את תנאי העסקתם של כ 50 קבוצות עובדים.
בסה"כ מדובר בסדר גודל של כ 10,000 עובדים בחוזים אישיים המועסקים כאמור, באמצעות כ 50 חוזי עבודה.

ראו נתונים נוספים

בשירות המדינה לצורך הדוגמא, ישנם כ 60,000 עובדי מדינה אשר מתוכם כאמור מועסקים כ 10,000 עובדים בחוזים אישיים. כל השאר מועסקים באמצעות הסכם קיבוצי המעגן בתוכו את תנאי העסקתם. כידוע, שירות המדינה הנו גוף שעובדיו מאוגדים תחת ארגון העובדים ההסתדרות הכללית ולעת הזו (כל עוד היא ממשיכה להיות הגוף היציג) הנה הגוף האמון על קיום משא ומתן עם המדינה לצורך קביעת תנאי העסקתם של עובדי המדינה.

בתחילת שנות ה 90 עקב דרישות המדינה להעסיק עובדים בשכר גבוה , בדרך כלל מנהלים בכירים, הסכימה ההסתדרות הכללית לאפשר את העסקתם של עובדים בשירות המדינה שלא באמצעות תיווכה ובאופן ישיר על ידי המדינה, אשר קבעה ( באמצעות נציבות שירות המדינה) את תנאי העסקתם. כך החלה למעשה ההעסקה בחוזים אישיים. מאז ועד היום נוספו קבוצות עובדים נוספות המועסקות באמצעות חוזים אישיים ,ללא תיווכה והתערבותה של ההסתדרות הכללית בתנאי העסקתם.

 

 

איך אני יודע אם אני מועסק בחוזה אישי או בהסכם קיבוצי?

מעובדי ההסכם הקיבוצי נגבה סכום כסף חודשי ממשכורתם של כ 1% משכרם הנקרא "דמי טיפול ארגוני".
הסכום נגבה באופן אוטומטי מכל עובד בהסכם קיבוצי ומופיע תחת הסעיף ניכויים בתלוש השכר. לעומתם עובדי החוזה האישי אינם משלמים דמי טיפול ארגוני כיוון שתנאי העסקתם אינם נקבעים על ידי ההסתדרות הכללית אלא ישירות על ידי המדינה.

 

 

מהם דמי טיפול ארגוני? מה ההבדל בינם למיסי ועד מקומי?

דמי טיפול ארגוני משולמים על ידי כלל העובדים בהסכם קיבוצי כתמורה בעבור התיווך בתנאי העסקתם. מועסקים בחוזים אישיים אינם משלמים דמי טיפול ארגוני כיוון שאינם משתייכים להסכם הקיבוצי. גביית דמי הטיפול הארגוני נעשית באופן אוטומטי מכל עובדי ההסכם הקיבוצי ללא תלות בזהות ארגון העובדים שלהם. גובה דמי הטיפול הנו כ 1% מהשכר.
מיסי ועד מקומי משולמים כאשר במקום העבודה קיים ועד עובדים ובעבור פעילותו. גובה מיסי הועד המקומי הנו 0.004% מהשכר. בשנים האחרונות מאפשרת המדינה לבעלי חוזים אישיים שלא לשלם מיסי ועד מקומי אם הם מבקשים זאת.
 

 

 

מהי עלות החברות באחדות מבית ההסתדרות הלאומית?

בעלי הסכם קיבוצי – שנה ראשונה 0.5% מהשכר לחודש, שנה שנייה 0.7% מהשכר, שנה שלישית 0.95% מהשכר .

בעלי חוזה אישי – 30 ₪ לחודש.
 

מהו הסכם שיתוף הפעולה עם ההסתדרות הלאומית?

בשנת 2015 לאחר מאבק משפטי שנכשל להכיר בזכותם של עובדי החוזים האישיים להתאגד בעצמם כקבוצת מיקוח עצמאית, הוחלט בועד הארצי להתקשר בשיתוף פעולה עם ארגון העובדים השני בגודלו בארץ, ההסתדרות הלאומית. שיתוף הפעולה נעשה תוך שינוי שמה של עמותת אחדות- מארגון עובדי החוזים במגזר הציבורי לארגון עובדי המגזר הציבורי מבית ההסתדרות הלאומית. בנוסף שונו מטרות העמותה באמצעות שינוי תקנון העמותה, כך שכעת אחדות מטפלת וקוראת להתאגדותם של כלל עובדי המגזר הציבורי, כולל עובדי ההסכמים הקיבוציים. שינוי התקנון כלל גם פתיחה של איגוד מקצועי יחודי לעובדי החוזים האישיים. המצב החדש איפשר להתגבר על פסיקתו של בית הדין, כך שאחדות ממשיכה לטפל בעובדי החוזים האישיים בתוך קבוצת המיקוח הגדולה, עובדי המגזר הציבורי. בנוסף, אחדות כאמור מטפלת באמצעות ההסתדרות הלאומית גם בעובדי ההסכמים הקיבוציים.
שיתוף הפעולה כלל גם שיתוף פעולה כלכלי, המאפשר כמובן לספק שירות טוב יותר לעובדים.
חשוב לדעת. במסגרת שיתוף הפעולה.

חברי אחדות הנם גם חברי ההסתדרות הלאומית בחברות כפולה שאינה מנוגדת.
חברי אחדות זכאים להשתמש בתשתית הארגונית של ההסתדרות הלאומית ובסל השירותים
הכולל הטבות צרכניות באמצעות מועדון הצרכנות שווה, ביטוח תרופות חינם, קורסים מסובסדים לגמול וסמינרים שווים ועוד.

 

מהי קבוצת מיקוח?

קבוצת מיקוח הנה קבוצת עובדים בעלת מכנה משותף בעיסוקם. הגדרת קבוצת מיקוח חשובה בעיקר מבחינה משפטית על מנת למנוע מצבים שבהם קבוצות עובדים ללא מכנה משותף , למשל סנדלרים ואנשי מחשוב או פקידים וחקלאים וכיוב' יתאגדו לכדי מאבק לא יעיל למימוש זכיותיהם אל מול המעסיק.
הגדרת קבוצת המיקוח חשובה גם למנוע מצבים שבהם מוחלש לכאורה כוחו של העובד אל מול המעסיק כתוצאה מהתאגדות של קבוצות בתוך קבוצות כמו למשל סנדלרים למגפיים וסנדלרים לנעליים וכיוב'.

 

 

מהו המבנה של ארגון אחדות מבית ההסתדרות הלאומית? איך מתבצעת הפעילות?

ארגון אחדות מבית ההסתדרות הלאומית פועל באופן הבא:

הועד הארצי קובע את מטרות העמותה ואת תכנית היעדים, במקומות עבודה שבהם קיים ועד עובדים מטעם אחדות מבית ההסתדרות הלאומית הגורם הביצועי למדיניות הועד הארצי הוא הועד בעצמו. במקומות עבודה בהם לא קיים ועד או נציגות פעילה משמש מזכיר הארגון הארצי כגורם הביצועי. לרשות הועד הארצי התשתית הארגונית של ההסתדרות הלאומית בתוך כך המחלקה המשפטית של ההסתדרות הלאומית וכן בעלי תפקידים כמו מזכירים ארציים ובעלי תפקידים נוספים.
כמו כן נעזר הועד הארצי לצורך פעילותו גם בשירותי עורכי דין מבחוץ לצורך טיפול במדיניותו הכוללת לרבות הוצאת תביעות רוחביות המטפלות בבעיות של קבוצות עובדים גדולות.

לרשות הארגון עומד גם עורך דין לטיפול בבעיות פרטניות העולות במהלך הקריירה שלו. בפועל כאשר צצה בעיה בתנאי העסקתו של עובד מסוים הוא יפנה לועד הקיים במקום עבודתו ואם לא קיים ועד יפנה למזכיר הארגון הארצי לטיפול בבעייתו. בחלק מהמקרים הטיפול יסתיים באמצעות המזכיר הארצי או בטיפול הועד המקומי וככל שנדרש מעולה הטיפול לעורך דין מטעם הארגון.

מבנה הועד

 

 

מה עליי לעשות כדי לעזוב את הארגון?

1. להודיע במייל לגזבר הארגון yaronav@mops.gov.il   ולמזכיר האיגוד המקצועי avis@histadrut.net.

2. לבטל עצמאית את חיוב כרטיס האשראי.

האם בעלי התפקידים מקבלים שכר?

לא! הפעילות בהתנדבות מלאה. הארגון פועל במתכונת של עובדים למען עובדים.

למה לא לפנות להסתדרות הכללית שתייצג עובדים בחוזים אישיים?

עובדים בחוזים אישיים מועסקים באמצעות חוזים אישיים כחלק מהסכמתה של ההסתדרות הכללית להחריג מטיפולה חלק מהעובדים המיוצגים על ידה. כיוון שכך, טיפולה בעובדי חוזים אישיים לקוי.

מה יוצא לי מזה?

חברי אחדות מבית ההסתדרות הלאומית, לרבות המועסקים בחוזים אישיים, מעצם הצטרפותם זוכים לביטחון תעסוקתי כך שעל כל צרה שלא תבוא במהלך קריירת העבודה שלהם, יש להם כתובת לפנייה ולקבלת עזרה ככל שהיא נדרשת, כולל יעוץ משפטי ואף יצוג בפועל במקרה הצורך.
בנוסף, החברים זכאים להטבות ארגוניות וצרכניות במסגרת מועדון הצרכנות שווה, ביטוח רפואי לתרופות מחוץ לסל בחינם, סבסוד קורסים וסמינרים במסגרת השתייכות לעמותת הילה ועוד.
ראו כאן פירוט נוסף
 

אני מועסק בהסכם קיבוצי. איך תוכלו לייצג אותי? במה תועילו לי?

כל עובד במגזר הציבורי המועסק תחת ההסכמים הקיבוציים, תחולת ההסכמים הקיבוציים של ההסתדרות הכללית החדשה ( שהנה הארגון היציג במגזר הציבורי לעת הזו)  חלה עליו והעובד ממשיך ליהנות מהסכמיה הקיבוציים של ההסתדרות הכללית. כך שלמעשה המעבר להסתדרות הלאומית אינו פוגע בעובד. 
לאחר שבשנת 2015 נחתם הסכם שיתוף פעולה בין אחדות להסתדרות הלאומית, אחדות פתחה שעריה לכלל עובדי המגזר הציבורי וגם למועסקים בהסכם קיבוצי. ההסתדרות הלאומית בעלת מומחיות רבה בחוקי העבודה במשק והנה גוף שירותי יעיל בהרבה מאשר ההסתדרות הכללית, כך שעל כל צרה שלא תבוא אנו כאן בשבילך.
בנוסף, באחדות מבית ההסתדרות הלאומית משלמים פחות על דמי הטיפול הארגוני, ובשנה הראשונה העובד מקבל הנחה של 50% ובשנה השנייה 30% .
למעשה עובד בהסכם קיבוצי המצטרף לאחדות מבית ההסתדרות הלאומית מרוויח פעמיים כך שההסכמים הקיבוציים ממשיכים לחול עליו והוא משלם פחות בעבור דמי החבר. לבסוף העובד גם מקבל שירות אישי טוב יותר לטיפול בתנאי העסקתו.
 

למה אחדות?

לאחדות איגוד מקצועי המטפל הלכה למעשה בתנאי העסקתם של עובדי חוזים אישיים במגזר הציבורי. נכון להיום אחדות הנו הארגון היחיד העושה זאת, כך שאם הנך מועסק/ת בחוזה אישי והנך מעוניין/ת בטיפול ובשמירה על תנאי העסקתך, אחדות הוא ארגון העובדים הטבעי שלך.
בנוסף חשוב לדעת.

רק עובדי החוזים יודעים מה טוב לעובדי החוזים - אחדות פועלת בקרב המועסקים בחוזים אישיים מיום הקמתה.
נציגי הועד הארצי והפעילים באחדות, כולם ככולם הנם עובדי חוזים אישיים בעצמם שמכירים היטב את הבעיות הקיימות אצל המועסקים באמצעות חוזים אישיים..

בשנת 2015 לאחר הסכם שיתוף פעולה עם ההסתדרות הלאומית, אחדות פתחה שעריה גם לכלל עובדי המגזר הציבורי וגם למועסקים בהסכם קיבוצי. נכון שלעת הזו הארגון אינו היציג בתוך שירות המדינה והמגזר הציבורי, אך רבים יעידו כי השירות הניתן לחברי הארגון יעיל ומיטבי במיוחד, כך שהתמורה לעובד בעבור דמי החבר טובה יותר מהתמורה המתקבלת, אם מתקבלת מפעילותה של ההסתדרות הכללית למענו. בימים אילו מוצעים למצטרפים בהסכמים קיבוציים דמי חבר מופחתים.

ראו קישור לסרטון
 

אני מועסק בהסכם קיבוצי. האם ההצטרפות אליכם תפגע לי בקרן ידע?

לא. ההסכמים הקיבוציים ממשיכים לחול על העובדים בהסכם קיבוצי גם אם הם משנים את השתייכותם הארגונית. קרן ידע אשר הנה תולדה של הסכם קיבוצי ממשיכה לחול על העובד והפרשות המעביד אליה לטובת העובד ממשיכות להתקיים, כך שאין פגיעה.

איך מצטרפים לאחדות?

יש למלא טופסי הצטרפות ולהחזירם, ראו כאן

האם קיימת קבוצה בפייסבוק ?

https://www.facebook.com/groups/184049664997449/