עדכון שכר 2013

תאריך: 02/06/2013

נאבקים על הצמדת שכרנו למדד המחירים לצרכן, בשנת 2013 ...

לצערנו שוב ובאופן חד צדדי מתקבלות החלטות על ידי משרד האוצר והממונה על השכר באוצר על תנאי העסקתנו.

הפעם החליטו באוצר לעשות את הדבר הקל וכחלק מהתמודדתם בקיצוץ הנדרש במגזר הציבורי החליטו להכניס את ידם דווקא לכיסנו.

במסגרת המאבק פנינו ראשי הארגון בתביעה לבית הדין לעבודה להצמיד את שכרנו על פי גובה עלייתו של מדד המחירים לצרכן ( 1.6% )

בשנת 2012, כנדרש וכנכתב בחוזה העסקתנו.

במסגרת המאבק גם התלוננו במשטרה על הלנת שכר כנגד הממונה על השכר באוצר וכנגד נציב שירות המדינה.

לכל זה מצטרפת פנייתנו לאוצר, לנציבות וללשכת יאיר לפיד לנהל איתנו משא ומתן על זכויותיהם של אלפי עובדי החוזים במשרדי הממשלה,

במסגרת פנייה זו הבענו את הסתיגותינו מחקיקת חוקים על הפחתת שכר לעובדי החוזים .

עובדי חוזים אישיים כבר לא לבד המשיכו את הצטרפותכם.

מאמרים נוספים